Zvolte jazyk

Program OK Plus a veškeré jeho součásti se řídí těmito Všeobecnými pravidly programu OK Plus.

1. Úvod

 • 1.1 OK Plus je věrnostní program (dále jen „OK Plus“), provozovaný společností České aerolinie a.s., se sídlem K Letišti 1068/30, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1662, IČ: 45795908 (dále jen „České aerolinie“), jehož účelem je další zkvalitnění služeb poskytovaných Českými aeroliniemi a možnost poskytování speciálních výhod cestujícím, kteří pravidelně využívají letecké přepravy Českých aerolinií. Cestující, kteří vyplní Přihlášku do programu OK Plus (dále jen „Přihláška“), mají úmysl uzavřít smlouvu se společností České aerolinie, která se řídí těmito Všeobecnými pravidly OK Plus (dále jen „Pravidla“).

2. Vznik, podmínky a ukončení členství

 • 2.1 Členství v OK Plus je bezplatné. Výkon práv spojených s členstvím v OK Plus není převoditelný z člena OK Plus na jinou osobu.
 • 2.2 Členem OK Plus se může stát každá fyzická osoba starší 2 let, jejíž trvalé bydliště je v zemi, ve které není zákony této země členství v programech tohoto typu výslovně zakázáno, a to v případě, že splňuje všechny podmínky členství. Je-li zájemcem o členství v OK Plus osoba mladší 16 let, vyžaduje se pro uzavření smlouvy o členství v OK Plus souhlas zákonného (případně soudem určeného) zástupce.
 • 2.3 Členství v OK Plus není povoleno právnickým osobám, sdružením fyzických osob nebo právnických osob, asociacím ani jiným skupinám.
 • 2.4 Každý, kdo si přeje stát se členem a užívat výhod OK Plus, je povinen pravdivě vyplnit a odeslat Přihlášku dostupnou zde. Odesláním Přihlášky stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s Pravidly a souhlasí s nimi.
 • 2.5 Po odeslání Přihlášky obdrží žadatel o členství aktivační email. V případě že je žadatel o členství mladší 16 let, obdrží aktivační email zákonný (soudem určený) zástupce. Aktivací osobního účtu dochází k uzavření smlouvy o členství mezi Českými aeroliniemi a členem OK Plus. V případě, že nedojde k aktivaci osobního účtu do 48 hodin, je nutné vyplnit novou Přihlášku.
 • 2.6 Při obdržení více Přihlášek od jedné osoby lze vždy akceptovat pouze jednu Přihlášku.
 • 2.7 České aerolinie si vyhrazují právo vyloučit z OK Plus člena (nebo neumožnit členství v OK Plus) v případě, že:
  • a) byla porušena tato Pravidla nebo pravidla programu OK Plus Partner (je-li člen zároveň členem v programu OK Plus Partner);
  • b) člen nebo jeho zákonný (soudem určený) zástupce vyjádřil nesouhlas s Pravidly, s jejich změnami či doplňky a/nebo nevyjádřil souhlas s Pravidly v případě, že jej České aerolinie výslovně vyžadují;
  • c) byly porušeny přepravní podmínky a/nebo další související pravidla vydané Českými aeroliniemi, které jsou dostupné na webové adrese https://www.csa.cz/cz-cs/cestovni-informace/pred-letem/prepravni-podminky/;
  • d) byly porušeny podmínky smluvního partnera programu OK Plus;
  • e) člen jedná v rozporu s dobrými mravy;
  • f) člen poškozuje dobré jméno Českých aerolinií, nebo šíří pomluvy či nepravdivé informace v médiích;
  • g) vyjde najevo, že člen při vstupu do OK Plus nebo v průběhu členství v něm úmyslně uvedl nepravdivé informace.
 • 2.8 Člen OK Plus může kdykoli ukončit svou účast v OK Plus prostřednictvím správy osobního účtu OK Plus na webu. V mimořádných případech je zrušení umožněno i zasláním emailu se žádostí o zrušení na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • 2.9 Ke dni ukončení členství nebo vyloučením člena zanikají vůči Českým aeroliniím veškeré nároky, vyplývající z členství v OK Plus.

3. Míle a jejich získávání

 • 3.1 Míle jsou základní jednotkou využívanou na osobních účtech členů OK Plus, vyjadřují míru loajality člena a jsou připisovány na osobní mílový účet, který je veden u Českých aerolinií. Nárok na připsání mil na osobní mílový účet vzniká členovi OK Plus využitím služby Českých aerolinií nebo využitím služby smluvních partnerů OK Plus. K připsání mil na osobní mílový účet dochází zpravidla do 14 dnů ode dne využití služby dle předchozí věty.
 • 3.2 Využití služeb Českých aerolinií nebo smluvních partnerů OK Plus je oceněno příslušným počtem mil dle podmínek OK Plus. Získávání mil za využití služeb všech smluvních partnerů OK Plus se řídí výhradně podmínkami příslušného smluvního partnera. Výše připsaných mil odpovídá podmínkám OK Plus platným v době proletu nebo využití služby partnera.
 • 3.3 Míle lze získat:
  • a) za uskutečněné lety na pravidelných linkách označených kódem dopravce Českých aerolinií, nebo aliančních partnerů v případě, že tyto lety jsou operovány leteckým dopravcem z aliance SkyTeam;
  • b) za uskutečněné lety na pravidelných linkách označených kódem dopravce Českých aerolinií, nebo smluvních leteckých partnerů programu OK Plus (jiných než aliančních partnerů) v případě, že tyto lety jsou operovány tím samým leteckým partnerem, nebo Českými aeroliniemi, pokud není stanoveno jinak;
  • c) za lety uskutečněné od 21. 2. 2019 (včetně) na pravidelných linkách označených kódem dopravce Českých aerolinií v případě, že tyto lety jsou operovány leteckou společností Smartwings, a.s. (IČ: 25663135) na linkách mezi Českou republikou a Ruskou federací;
  • d) za využití služeb neleteckých smluvních partnerů OK Plus;
  • e) převodem omezeného počtu mil z jiného věrnostního programu Českých aerolinií nebo neleteckého partnera OK Plus;
  • f) nákupem mil od Českých aerolinií;
  • g) převodem omezeného množství mil z účtu jiného člena OK Plus.
 • 3.4 Členům jsou za jednotlivé lety načítány míle, které odpovídají vzdálenosti mezi letištěm odletu a příletu. Za jednotlivé vnitrostátní lety se načítá minimálně 500 mil a minimálně 750 mil za lety mezinárodní (výjimky pro některé letecké společnosti naleznete na stránkách OK Plus v sekci Letecké společnosti); v některých knihovacích třídách může být počet mil zvýšen nebo snížen v závislosti na zakoupeném tarifu. Mílové vzdálenosti a počet mil získaných za lety v příslušných knihovacích třídách mezi jednotlivými letišti jsou na vyžádání k dispozici v Servisním středisku OK Plus. České aerolinie mohou na časově omezenou dobu některé linky zvýhodnit i dodatečným počtem mil, tzv. Promo bonusem. U neleteckých smluvních partnerů je načítán fixní počet mil v závislosti na typu využité služby.
 • 3.5 Platnost mil po dobu členství v programu OK Plus je omezena dvěma podmínkami:
  • a) Platnost každé míle je omezena nejvíce na 36 měsíců od data, kdy na míli vznikl nárok (datum letu, datum využití služby partnera atp.) Pokud nejsou míle v tomto období využity, dochází k jejich automatickému smazání k datu posledního dne v měsíci, kdy platnost mil vypršela. Smazané míle nelze následně využít.
  • b) Platnost všech mil na účtu zaniká, bez ohledu na okamžik jejich získání, vždy nejpozději 36 měsíců po absolvování posledního letu člena pravidelnou linkou OK operovanou Českými aeroliniemi (vyjma bonusových letenek, ID a AD letenek). Pokud nejsou míle v tomto období využity, dochází k jejich automatickému smazání k datu dne následujícího po uplynutí lhůty 36 měsíců od posledního proletu. Ode dne smazání mil, v souvislosti s posledním proletem, se členovi počítá od prvního načteného segmentu po smazání mil nové období 36 měsíců pro získávání mil. Smazané míle nelze následně využít.
 • K oběma výše uvedeným podmínkám platí tyto výjimky:
  • (i) Platnost mil držitelů Stříbrných, Zlatých a Platinových karet OK Plus trvá po celou dobu platnosti jejich Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty.
  • (ii) Platnost mil držitelů vybraných cobrandovaných platebních karet ČSA je prodloužena o každý měsíc, ve kterém držitelé získají stanovený počet mil za platby touto kartou. Na tuto výjimku se vztahují dodatečné podmínky uvedené v sekci platební karty na stránkách programu OK Plus.
 • 3.6 Letiště odletu a příletu, knihovací třída, dopravce a datum letu se řídí údaji uvedenými na platné letence.
 • 3.7 Míle za uskutečněné lety i využité služby lze načíst v případě, že byly uskutečněny během členství v OK Plus. Novým členům OK Plus je možné načíst lety s Českými aeroliniemi, které byly proletěny maximálně 3 měsíce před datem přihlášení.
 • 3.8 Míle za jednotlivé lety/služby lze načíst výhradně jednou. V případě možnosti započítat jeden let/službu do více marketingových programů lze jeden let/službu započítat výhradně do jednoho programu, pokud není stanoveno jinak. Na účet OK Plus nelze převádět míle z jiného frequent flyer programu.
 • 3.9 Předmětný let/službu lze načíst pouze na jeden účet OK Plus, a to vždy na účet člena, který daný let skutečně proletěl nebo který skutečně využil službu smluvního partnera OK Plus.
 • 3.10 Za lety uskutečněné nepravidelnou přepravou (chartery) se míle nenačítají.
 • 3.11 Letům za získanou bonusovou letenku, letenkám AD, ID a letenkám, kde je v endorsační rubrice uvedeno NO FFP, NO MILEAGE ACCRUAL nebo NO CREDIT nepřísluší žádné mílové ani segmentové ohodnocení. České aerolinie si vyhrazují právo na částečné nebo úplné vyloučení některých zlevněných tarifů z mílového a segmentového ohodnocení. Bližší informace vám poskytne Servisní středisko OK Plus.
 • 3.12 České aerolinie si vyhrazují právo kdykoliv odečíst z účtu člena OK Plus míle za let/službu, kterou tento cestující neuskutečnil, které nepřísluší mílové ohodnocení, které přísluší jiná hodnota mil, než byla započtena anebo za kterou načetl míle do jiného programu.
 • 3.13 Reklamaci nenačtených mil za jednotlivé lety je nutné doložit letenkou nebo její čitelnou kopií (v případě využití elektronické letenky E-Ticket itinerářem) spolu s originálem palubní vstupenky. Reklamaci nenačtených mil za lety OK (kód dopravce 064 uveden na letence) je možné reklamovat on-line prostřednictvím webové aplikace OK Plus. Při doručení reklamace jiným způsobem může být za vyřízení každé takto reklamované letenky účtován mílový poplatek. Reklamaci nenačtených mil za využití služeb neleteckých partnerů OK Plus je nutné doložit příslušným dokladem (hotelový účet, smlouva o pronájmu vozu apod.). Veškeré reklamace je nutné doručit do Servisního střediska OK Plus na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. dle bodu 5.15 a 5.16 těchto Pravidel.
 • 3.14 Všechny zaslané materiály potřebné k vyřízení reklamace se automaticky stávají majetkem Českých aerolinií a nevracejí se ani na vyžádání.

4. Členské karty (druhy členství)

 • 4.1 Členská karta slouží k identifikaci člena při využívání služeb plynoucích z členství v OK Plus.
 • 4.2 Členské karty se dělí na karty Member, Stříbrné, Zlaté a Platinové.
 • 4.3 Kartu Member je možné vytisknout v papírové podobě z profilu na webu OK Plus.
 • 4.4 Vyšší členská karta (členství) je kromě splnění požadavku získání příslušného počtu mil dle bodu 4.9 těchto Pravidel vázána na poskytnutí dalších osobních údajů. Výjimku z tohoto pravidla může udělit představenstvo Českých aerolinií.
 • 4.5 Každý člen OK Plus, který získá v průběhu jednoho kalendářního roku příslušný počet SkyTeam mil (míle získané za lety s Českými aeroliniemi a partnery z aliance SkyTeam) nebo SkyTeam segmentů (v rámci letů s Českými aeroliniemi nebo s aliančními partnery), a který zároveň ve stejném období absolvuje i minimální stanovený počet OK segmentů (OK segmenty jsou takové SkyTeam segmenty, které jsou proletěny na letech OK operovaných Českými aeroliniemi), získá automaticky Stříbrnou, Zlatou nebo Platinovou kartu OK Plus s platností jednoho roku. Přesný počet potřebných mil a segmentů pro získání jednotlivých členských karet naleznete na stránkách OK Plus v sekci karty a v těchto Pravidlech. Letenky zakoupené do vybraných knihovacích tříd mohou být z načítání mil nebo segmentů do nároku pro získání Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty OK Plus částečně nebo zcela vyloučeny.
 • 4.6 Všechny členské karty OK Plus jsou nepřenosné a vystavují se na jméno majitele osobního mílového účtu, který získal nárok na příslušnou kartu.
 • 4.7 Veškeré výhody vyplývající pro držitele Stříbrných, Zlatých a Platinových karet OK Plus se řídí provozními podmínkami provozujícího dopravce nebo smluvního partnera, který poskytuje výhody v rámci spolupráce s OK Plus.
 • 4.8 Cestující je povinen vždy při rezervaci a/nebo odbavení na příslušný let sdělit číslo svého účtu OK Plus anebo předložit vytištěnou papírovou členskou kartu se statusem Member, případně předložit svou platnou Stříbrnou, Zlatou nebo Platinovou kartu OK Plus v případě, že hodlá využít výhod vyplývajících pro držitele těchto karet. Žádné výhody není možné čerpat na prozatímní Temporary kartu, s výjimkou načítání mil na účet OK Plus.
 • 4.9 Výhody pro držitele členských karet OK Plus se poskytují pouze v případě předložení příslušné platné Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty.
 • 4.10 Členské karty OK Plus jsou majetkem Českých aerolinií a na vyžádání musí být vráceny zpět Českým aeroliniím. V případě, že se cestující bude prokazovat neplatnou nebo cizí Stříbrnou, Zlatou nebo Platinovou kartou OK Plus, případně bude nárokovat výhody vyplývající z této karty, které mu nepřísluší, může být tato karta odebrána personálem Českých aerolinií nebo jejich smluvním partnerem.
 • 4.11 Podmínky pro zisk vyšších členských karet:
  • a) Stříbrná:
  • i) 25 000 SkyTeam mil (min. 2 segmenty s Českými aeroliniemi); nebo
  • ii) 15 SkyTeam segmentů (min. 2 segmenty s Českými aeroliniemi).
  • b) Zlatá:
  • i) 50 000 SkyTeam mil (min. 6 segmentů s Českými aeroliniemi); nebo
  • ii) 30 SkyTeam segmentů (min. 6 segmentů s Českými aeroliniemi).
  • c) Platinová:
  • i) 100 000 SkyTeam mil (min. 10 segmentů s Českými aeroliniemi); nebo
  • ii) 70 SkyTeam segmentů (min. 10 segmentů s Českými aeroliniemi).

5. Využívání mil a služby Českých aerolinií

 • 5.1 Odměny v OK Plus tvoří bonusové letenky na linky provozované Českými aeroliniemi, aliančními partnery a ostatními partnerskými leteckými společnostmi nebo jiné odměny. Jako odměnu lze získat i ostatní služby poskytované Českými aeroliniemi nebo neleteckými partnery OK Plus.
 • 5.2 Odměny lze získat směnou za míle po přihlášení do webové aplikace OK Plus, případně po ověření totožnosti majitele účtu na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu v kanceláři Českých aerolinií v Praze. Počet mil potřebných na získání odměny je stanoven v mílových tabulkách, které jsou dostupné na www.okplus.cz. České aerolinie si vyhrazují právo kdykoli změnit počet potřebných mil na získání jednotlivých odměn.
 • 5.3 Odměny může využít majitel účtu nebo osoba, kterou majitel účtu určí, vyjma odměn z účtů OK Plus, na které byl uskutečněn převod mil z programu OK Plus Partner. U těchto účtů je možné vystavení bonusové letenky pouze na soukromé účely na jméno majitele daného účtu OK Plus. U dalších osob je možné vystavení bonusové letenky pouze v případech, kdy tyto osoby cestují spolu s majitelem účtu, tj. letenky jsou vystaveny v rámci jedné rezervace (stejné PNR). Nedostaví-li se majitel daného účtu k odletu, není možné ostatní cestující ze společné rezervace přijmout k přepravě. Refundace bonusové letenky majitele účtu OK Plus znamená i refundaci bonusové letenky osob s ním cestujících. Změny těchto bonusových letenek je možné provádět pouze u všech letenek v rámci stejné rezervace. Vystavení letenek z účtů, na které byly převedeny míle z programu OK Plus Partner, podléhá vždy schválení majitele účtu OK Plus Partner, z něhož byl tento převod uskutečněn.
 • 5.4 V případě darovaných bonusových letenek nebo jiných odměn musí být tyto odměny vystaveny přímo majitelem účtu, a to na základě ověření platného PINu pro komunikaci, případně totožnosti na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu v kanceláři Českých aerolinií.
 • 5.5 Bonusová letenka má platnost zpravidla 12 měsíců ode dne vystavení. Přesné informace naleznete na www.okplus.cz v sekci Využijte míle. České aerolinie si vyhrazují právo omezit počet cestujících s bonusovou letenkou na určitých linkách. Na některé linky se bonusové letenky nevystavují vůbec. Bližší informace je možné získat v prodejních kancelářích Českých aerolinií.
 • 5.6 Bonusovou letenku na linky Českých aerolinií přepravní třídy Economy lze doplatit na třídu Business. Bližší informace je možné získat v prodejních kancelářích Českých aerolinií, Servisního střediska OK Plus nebo při odbavení na letišti před odletem.
 • 5.7 V rámci jedné cesty na zpáteční bonusovou letenku je povolen jeden tzv. open-jaw, tj. letiště příletu v cílové destinaci při výchozí cestě nemusí být shodné s letištěm odletu při zpáteční cestě v rámci stejné zóny. Na bonusovou letenku je povolen jeden tzv. stopover tj. možnost přerušení cesty. V rámci cesty na jednosměrnou bonusovou letenku není stopover ani open-jaw povolen. Pro bonusové letenky na Cestu kolem světa platí zvláštní pravidla, která je možné získat v Servisním středisku OK Plus. Podrobné a aktuální podmínky vystavení, získání, změn a vrácení bonusových letenek poskytuje Servisní středisko OK Plus a nebo je lze získat na internetových stránkách OK Plus v sekci Využijte míle /Bonusové letenky.
 • 5.8 Odměny (zejména bonusové letenky) plně podléhají všem používaným odletovým taxám a dalším poplatkům i daním.
 • 5.9 Případné zdanění obdržených odměn provádí jejich nabyvatel.
 • 5.10 Dodatečná změna data letu, čísla letu nebo směrování v rámci stejné zóny na již vystavené bonusové letence je možná pouze před datem odletu a pouze za poplatek. Dodatečná změna jména na již vystavených bonusových letenkách není možná, stejně jako není možné prodloužit jejich platnost. Vystavené a neproletěné bonusové letenky je možné vrátit pouze před datem odletu a pouze za poplatek. Míle budou načteny zpět na účet člena, ze kterého byly použity. V případě vrácení jiné odměny OK Plus je z účtu člena odečteno 5000 mil. Vrácením odměny se neprodlužuje původní platnost mil, které na ni byly využity. Bližší informace a výši poplatků naleznete na www.okplus.cz v sekci Využijte míle, nebo vám je sdělí Servisní středisko OK Plus.
 • 5.11 Poskytování odměn a výhod všech smluvních partnerů OK Plus se řídí výhradně podmínkami příslušného smluvního partnera.
 • 5.12 V případě jakýchkoli pochybností týkajících se cestování na bonusovou letenku může být cestující požádán, aby prokázal svou totožnost.
 • 5.13 Užití odměny osobou, která na ni z hlediska pravidel OK Plus nemá nárok, bude mít za následek odebrání odměny. Jestliže neoprávněná osoba již započala cestu na bonusovou letenku, veškerá započatá a následná přeprava bude provedena na náklady této osoby.
 • 5.14 Přesné, aktuální a detailní podmínky pro získání, využití a případné vrácení odměn naleznete na www.okplus.cz v sekci Využijte míle u příslušné odměny, nebo vám je sdělí na Servisním středisku OK Plus.
 • 5.15 Členům OK Plus je pro kontrolu bezplatně zasílán elektronický výpis, jež obsahuje informace o počtu obdržených mil, o celkovém počtu mil, informace o možnosti jejich využití a informace související s programem OK Plus. Elektronický výpis obdrží každý člen OK Plus následující měsíc po tom, co na jeho osobním mílovém účtu dojde ke změně počtu mil. Členům Ok Plus, u kterých nedochází ke změně počtu mil na osobním mílovém účtu a zároveň není zůstatek na jejich mílovém účtu roven nule, obdrží bezplatně elektronický výpis každé tři měsíce. V případě, že člen OK Plus zjistí chybu, je oprávněn kontaktovat Servisní středisko OK Plus ve lhůtě 3 týdnů ode dne obdržení elektronického výpisu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • 5.16 Zjistí-li člen OK Plus chybu jiným způsobem než z obdrženého elektronického výpisu, je oprávněn provést reklamaci do 12 měsíců ode dne, kdy mu vznikl nárok na připsání mil na osobní mílový účet. Pokud však člen OK Plus mohl a měl zjistit chybu jiným způsobem (z obdrženého elektronického výpisu), vztahují se na uplatnění reklamace podmínky dle předchozího odstavce.

6. Ochrana osobních údajů

 • 6.1 Aby bylo zajištěno řádné fungování OK Plus, musejí České aerolinie provádět zpracování osobních údajů, které zájemce o členství vyplňuje v Přihlášce. Zavazují se však využít tyto osobní údaje pouze za účelem plnění povinností, jež vyplývají ze smlouvy o členství v OK Plus. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1, písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
 • 6.2 Nevyžádá-li tak člen výslovně sám, nebudou tyto osobní údaje použity k zasílání čistě marketingových sdělení.
 • 6.3 Aby bylo možné poskytovat veškeré služby a čerpat benefity plynoucí ze členství v OK Plus, musí České aerolinie v některých případech předat osobní údaje členů svým partnerům z letecké aliance SkyTeam, případně dalším smluvním partnerům, jejichž aktuální seznam je vždy uveden zde. K jejich předání dochází však pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností, které plynou Českým aeroliniím ze Smlouvy o členství v programu OK Plus.
 • 6.4 Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 • 6.5 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu trvání členství v programu OK Plus, případně po dobu až 10 let po ukončení členství v případě, že bude takový postup nezbytný pro zajištění oprávněných zájmů Českých aerolinií ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.
 • 6.6 Více informací o ochraně osobních údajů společností České aerolinie naleznete přímo na webu Českých aerolinií.
 • 6.7 Změny kontaktních údajů na členském účtu lze provést:
  • a) v profilu člena v záložce nastavení profilu po přihlášení do systému OK Plus;
  • b) po ověření platného PINu pro komunikaci, případně totožnosti majitele účtu na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu v kanceláři Českých aerolinií v Praze;

7. Závěrečná ustanovení

 • 7.1 České aerolinie si vyhrazují právo kdykoliv změnit či doplnit tato Pravidla i bez předchozího oznámení. Veškeré změny či doplňky budou vyvěšeny na www.okplus.cz, a to minimálně 7 dnů před nabytím účinnosti změn v nich stanovených. Nebude-li člen se změnami či doplňky souhlasit, je oprávněn své členství v souladu s článkem těchto Pravidel ukončit.
 • 7.2 O změnách v pravidlech programu jsou členové informováni minimálně prostřednictvím internetových stránek programu OK Plus, případně jiným vhodným způsobem.
 • 7.3 Podáním Přihlášky do programu OK Plus se člen zavazuje řídit se platnými Pravidly včetně dodatečně zveřejněných (na stránkách www.okplus.cz) a/nebo oznámených změn.
 • 7.4 Osoba, která poruší Pravidla programu OK Plus, bude odpovídat za újmu, která Českým aeroliniím takovým jednáním nebo v souvislosti s ním vzniknou.
 • 7.5 Každé porušení Pravidel programu OK Plus může vést k zániku práv plynoucích členství v OK Plus, k nepřiznání odměn nebo k jejich odejmutí - včetně již vystavené bonusové letenky.
 • 7.6 V případě sporů plynoucích ze členství v OK Plus, je člen oprávněn obrátit se na mimosoudní řešení sporů u České obchodní inspekce nebo na online platformu pro řešení sporů. Podrobné informace o mimosoudním řešení sporů a o podmínkách řešení sporů online jsou k dispozici na www.coi.cz a na http://ec.europa.eu/odr.
 • 7.7 Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 7. července 2019 a nahrazují veškerá přechozí ujednání o členství v OK Plus mezi členy OK Plus a Českými aeroliniemi.